De Ouderraad


De ouderraad bestaat uit zes à zeven leden. Tijdens de algemene ouderavond wordt men gekozen voor een periode van drie jaar. De ouderraad benoemt ieder jaar zelf uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Op het prikbord in de hal vindt u informatie (en een foto) van de OR-leden.

Algemene ouderavond
De ouderraadsleden leggen in de vorm van een jaarverslag op de algemene vergadering verantwoording af van hun werk. Op deze algemene ouderavond worden de jaarrekeningen en begroting van de ouderraad behandeld. Algemene onderwerpen kunnen in de rondvraag aan de orde worden gesteld. Na de pauze wordt er vaak een onderwijskundig of opvoedkundig onderwerp besproken.

Openbare vergaderingen
De ouderraad vergadert ongeveer tien keer per jaar. Bij deze vergaderingen zijn ook altijd één of meerdere teamleden aanwezig.
De bijeenkomsten zijn openbaar. De agenda en de notulen kunt u op de prikborden bij de ingangen vinden.

Taken Ouderraad
Belangrijke taken van de ouderraad zijn het beheren van het ouderfonds en het contact tussen school en ouders bevorderen. Zo nodig behartigt de raad de belangen van de ouders en de kinderen bij de medezeggenschapsraad of bij het bevoegd gezag (de ISOB).
Die rol kan zij ook spelen naar de directie en/of de leerkrachten. Verder houden de leden van de ouderraad zich bezig met het organiseren van allerlei activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Lichtjesavond, het Sinterklaasfeest, de Kerstwerkavond en de Nazomermarkt.
Door financiële bijdragen van de ouderraad worden culturele activiteiten mogelijk gemaakt. Deze activiteiten zijn gericht op het gezamenlijk beleven van een bepaalde kunstuiting, een toneel- of muziekvoorstelling in de school of een bezoek aan een museum met een bijzonder programma.

Heeft u vragen en/of opmerkingen aan de OR, dan kunt u een email sturen naar or.teundejager@outlook.com

Samenstelling OR
De huidige samenstelling van de OR is als volgt:
Bianca Mink - voorzitter
Erica Koortens - voorzitter
Denise de Boo
Marise Gul
Maroesjka Langelaar - penningmeester
Ingrid Dapper - kascommissie 

Notulen / Huishoudelijk reglement / Inschrijfformulier klassenouder
Hieronder treft u de laatste notulen van de OR (klik op de datum om het PDF te openen). Het huishoudelijk reglement en een inschrijfformulier om u op te geven als klassenouder.

Huishoudelijk reglement