De Medezeggenschapsraad


Meepraten over het beleid op school. Dat is in essentie de taak van de medezeggenschapsraad (MR). Over alle beleidszaken die school aangaan, geeft de medezeggenschapsraad advies of stemt in. In de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS) uit 2006 is dit recht geregeld. Deze wet regelt de taken en bevoegdheden van de MR en schrijft voor dat de MR uit evenveel ouders (oudergeleding) als uit leerkrachten (teamgeleding) moet bestaan. Door deze constructie hebben de ouders directe invloed en inspraak op het beleid van de school. Directie en MR hechten veel belang aan kwaliteit: behouden wat goed is en verbeteren waar mogelijk.
Aarzel dan ook niet om de MR te benaderen als u ergens mee zit of als u denkt dat bepaalde zaken beter/anders kunnen. De MR is er namelijk voor u!

Betrokkenheid bij MR
De MR vergadert ongeveer één keer per maand.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor ouders om bij de MR en daarmee bij het beleid op school betrokken te zijn: 
· door de huidige MR-leden te benaderen
· door uw vragen en ideeën te deponeren in de MR-bus in de hal
· door u aan te melden als MR-lid
· door te e-mailen: mrteundejager@gmail.com

Samenstelling MR
De huidige samenstelling van de MR is als volgt:

Oudergeleding:

Sietse van Zanten (heeft een kind in groep 4)
Anoeska de Waard (heeft een kind in groep 1/2b, 5 en 8)

Teamgeleding:
Pauline van Warmerdam (leerkracht groep 8)
Cecile Heijs (leerkracht groep 1/2b)

                                   Informatie voor u:
De MR vergaderingen van dit schooljaar zijn: 
woensdag 27 september, 19:30 uur


Notulen laatste vergaderingen:
kunt u opvragen bij de directeur

Notulen van vorig schooljaar zijn ter inzage beschikbaar. U kunt hiernaar vragen bij één van de MR-leden of via mrteundejager@gmail.com